Page tree

http://www.salpaus.fi/esittely/viestinta/logopankki/PublishingImages/salpaus-logo-tekstioikealla-rgb-oranssi72.jpg Tiedoteluonnos 24.8.2016

 

                                                                                                 

Hyvä työnantaja!

 

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen valmistelu etenee vauhdilla hallitusohjelman strategisten linjausten mukaan.  Asiakaslähtöisyys, osaamisperusteisuus, laadukas, kustannustehokas ja vaikuttava koulutustoiminta ovat uudistuksen avainsanoja. Koulutuksen järjestäjillä on kaksi keskeistä asiakasta: opiskelijat ja yritykset. Tavoitteenamme on tarjota opiskelijalle opiskeluun henkilökohtaisia, hänelle sopivia vaihtoehtoja ja yrityksille yrityskohtaisia, räätälöityjä koulutuspalveluja.

 

Oppisopimuskoulutuksen uudistaminen on hallitusohjelman keskeinen tavoite ja sen houkuttelevuutta erityisesti nuorille tulee lisätä ammatillisen koulutuksen uudistuksen yhteydessä. Konkreettisesti hallitus aikoo keventää työnantajille aiheutuvaa hallinnollista ja taloudellista taakkaa.  Oppisopimuskoulutus on esimerkiksi Euroopassa nuorten kouluttautumisen valtaväylä, mutta Suomessa valtaosa koulutettavista on edelleenkin aikuisia. Oppisopimus on työelämälähtöistä ja kustannustehokasta ja sen rooli tulee vahvistumaan nuorten koulutuksessa.

 

Osana toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformia OKM:n asettamat   selvityshenkilöt ovat valmistelleet ehdotuksen koulutussopimusmallista ja sen käyttöönotosta   ammatillisessa koulutuksessa.

Koulutussopimuksella sovittaisiin ei-työsuhteisesta opiskelusta työpaikoilla. Oppisopimuksella sovittaisiin edelleen työsuhteisesta työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

Ehdotuksen lähtökohtana on, että työpaikalla tapahtuva oppiminen suunnitellaan ja sovitaan tutkinnon osa kerrallaan. Samalla sovitaan, solmitaanko koulutuksen järjestäjän, työpaikan ja opiskelijan välille koulutussopimus vai oppisopimus. Tutkinnon osittain sovittava työpaikalla tapahtuva oppiminen
mahdollistaa opiskelijalle joustavat siirtymät oppilaitoksen ja työpaikkojen sekä koulutussopimuksen ja   oppisopimuksen välillä. Mahdollisuus eripituisiin sopimuksiin lisää myös yritysten mahdollisuuksia tarjota oppimispaikkoja. Opiskelija säilyisi koko opiskelunsa ajan kirjoilla oppilaitoksessa. Koulutussopimusmalli ja laajemmin uudenlainen työpaikalla järjestettävän koulutuksen malli ehdotetaan otettavaksi käyttöön 1.1.2018 mennessä osana ammatillisen koulutuksen reformia.

Vaihtoehtoisia oppisopimuskoulutuksen toteutuksia:
Osa opinnoista oppisopimuksella
Osa opinnoista oppisopimuksella -malli tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden oppia yhden tai useamman tutkinnon osan työelämässä oppisopimuksella ja palata joustavasti takaisin oppilaitosmuotoiseen koulutukseen. Oppisopimusjakso voi sijoittua mihin tahansa opintojen vaiheeseen. Jakson pituus on vähintään 4 kuukautta. Kuitenkin yleisimmin on tähän asti toteutunut ns. 2+1 -malli, missä opiskelija on viimeisen vuoden oppisopimuksessa. Oppisopimuksen aikana opiskelija on työsuhteessa työpaikkaan ja osa työyhteisöä työntekijän oikeuksin ja velvollisuuksin.

Suoraan perusopetuksesta oppisopimukseen
Oppisopimuskoulutus on hyväksytty entistä laajemmin myös perusopetuksesta tulevien ensimmäiseksi koulutusmuodoksi, vaikka ikärajakysymykset ja entistä suurempi vaihtelu opiskelijoiden henkilökohtaisen tuen tarpeessa eivät teekään asiasta ongelmatonta. Kevään 2016 yhteishaussa 36,7 % hakijoista ilmoitti olevansa kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta. Jos työnantaja solmii oppisopimuksen vuoden 2016 loppuun mennessä , niin työnantajalle maksetaan korotettua koulutuskorvausta (k orvaus on ensimmäisenä oppisopimusvuonna 800 euroa/kk, toisena vuonna 500 euroa/kk ja kolmantena vuonna 300 euroa/kk).

Oppisopimuksen monityönantajamalli nuorille
Oppisopimuskoulutuksen monityönantajamallia kehitetään edelleen, jolloin nuoren tutkinnon suorittamiseen osallistuisi useampi yritys. Näin yksittäisen yrityksen vastuu olisi vain esimerkiksi yhden tutkinnon osan mittainen, jolloin nuori saisi kokemuksia erilaisista yrityksistä ja työn kulttuureista.

Oppisopimuksen ennakkojakso
Oppisopimuksen ennakkojakson   ideana on mahdollistaa työnantajan ja oppisopimuspaikan hakijan tutustuminen toisiinsa. Ennakkojakson aikana molemmat voivat arvioida oppisopimuskoulutuksen edellytyksiä. Tämä auttaa yritystä juuri sen oikean työntekijän löytämisessä. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso on työssäoppimista, ei vielä työsuhde. Sen ajalta ei makseta palkkaa. Ennakkojakson kesto voidaan sopia tapauskohtaisesti esimerkiksi 2 – 6 kk mittaiseksi. Oppisopimus syntyy, kun nuoren kiinnostus ja yrityksen tarpeet kohtaavat.

Ennakkojakso VALMA- koulutuksessa
Ennakkojakso on osa VALMA – Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta. VALMA- koulutus muodostuu erilaisista opintopoluista. Koulutuksessa opiskelija ohjataan henkilökohtaiselle opintopolulle. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso (10–20 osp) on yksi opintopoluista. Se suuntautuu työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen sekä kehittää valmiuksia hakeutua oman kiinnostuksen mukaiseen ammattialan oppisopimuskoulutukseen.

Opettajan rooli oppisopimuksessa
Mitä nuoremmasta opiskelijasta on kyse, niin sitä enemmän opettajan tulee olla mukana työpaikalla ohjaamassa opiskelijaa ja tukemassa työpaikkakouluttajaa. Perinteisesti oppisopimuksesta noin 80 % on ollut työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja noin 20 % tietopuolista koulutusta oppilaitoksessa. Osaamisperusteisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen kuuluu, että em. prosentit ovat myös yksilöllisiä ja määräytyvät henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Opettajan ja oppisopimustoimijan yhteistyö
Laadukas oppisopimuskoulutus edellyttää tiivistä yhteistyötä opettajan, opinto-ohjaajan ja oppisopimustoimijan välillä. Vastuut ja työnjaot on oltava selkeät ja kaikkien osapuolten tiedossa.

Yksilöllinen oppisopimuspolku
Oppisopimus suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä eri osapuolten kanssa (työnantaja, työpaikkakouluttaja, oppisopimustoimija, opettaja ja opiskelija). Opiskelijalla jo oleva osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan ja puuttuvan osaamisen hankkimiseksi opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Opiskeluohjelmaan kirjataan myös tarvittava tietopuolisen koulutuksen sisältö ja aikataulu. Yhteisiä tutkinnon osia voi olla mahdollista suorittaa myös verkossa, 3D-oppimispeleinä jne. Opiskelijan kanssa ollaan yhteydessä henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi WhatsAppissa, Facebookissa jne.

Työpaikkakouluttaja
Opiskelijalle nimetään työpaikkakouluttaja, joka perehdyttää opiskelijan työtehtäviin ja työturvallisuuteen. Työtehtävät tulee olla tutkinnon tavoitteiden mukaisia. Työpaikkakouluttaja ohjaa ja arvioi oppimista yhdessä opettajan kanssa. Ammattitaidon saavuttaminen arvioidaan työpaikalla ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa.

Lisätietoja antavat: