Page tree

S:\14-Koulutusalat-yhteinen\Hankkeet\2015\OKM\Tyo-tekijaansa-kiittaa\LEVI\salpaus-logo-tekstioikealla-rgb-oranssi72.jpg Tiedote 5.9.2016

 

 

 

 

Hyvä opettaja!

 

Olet avainasemassa viemään tulevan koulutusreformin uudistuksia käytäntöön. Oppisopimuskoulutuksen uudistaminen on keskeinen tavoite ja sen houkuttelevuutta erityisesti nuorille tulee lisätä ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä. Oppisopimuskoulutus on esimerkiksi Euroopassa nuorten kouluttautumisen valtaväylä, mutta Suomessa valtaosa koulutettavista on edelleenkin aikuisia.  Oppisopimus on työelämälähtöistä ja kustannustehokasta ja sen rooli tulee vahvistumaan myös nuorten koulutuksessa.

Vaihtoehtoisia oppisopimuskoulutuksen toteutuksia:

Osa opinnoista oppisopimuksella
Osa opinnoista oppisopimuksella -malli tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden oppia yhden tai useamman tutkinnon osan työelämässä oppisopimuksella ja palata joustavasti takaisin oppilaitosmuotoiseen koulutukseen. Oppisopimusjakso voi sijoittua mihin tahansa opintojen vaiheeseen. Jakson pituus on vähintään 4 kuukautta. Kuitenkin yleisimmin on tähän asti toteutunut ns. 2+1 -malli, missä opiskelija on viimeisen vuoden oppisopimuksessa. Oppisopimuksen aikana opiskelija on työsuhteessa työpaikkaan ja osa työyhteisöä työntekijän oikeuksin ja velvollisuuksin.

Suoraan perusopetuksesta oppisopimukseen
Oppisopimuskoulutus on hyväksytty entistä laajemmin myös perusopetuksesta tulevien ensimmäiseksi koulutusmuodoksi, vaikka ikärajakysymykset ja entistä suurempi vaihtelu opiskelijoiden henkilökohtaisen tuen tarpeessa eivät teekään asiasta ongelmatonta. Kevään 2016 yhteishaussa 36,7 % hakijoista ilmoitti olevansa kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta. Jos työnantaja solmii oppisopimuksen vuoden 2016 loppuun mennessä, niin työnantajalle maksetaan korotettua koulutuskorvausta (k orvaus on ensimmäisenä oppisopimusvuonna 800 euroa/kk, toisena vuonna 500 euroa/kk ja kolmantena vuonna 300 euroa/kk).
 

Korotetun koulutuskorvauksen piti loppua, mutta OKM/238/522/2016 kirjeessä 14.12.2016 on uusi haku korotettuun koulutuskorvaukseen.
Korotettua koulutuskorvausta voidaan maksaa työnantajille samana vuonna perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneiden opiskelijoiden oppisopimuksena toteuttavaan ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen. Korvaus on tarkoitettu työnantajille nuoren oppisopimusopiskelijan tarpeet huomioivaan ohjaukseen ja tukeen . Korvaus on ensimmäisenä oppisopimusvuonna 800 euroa/kk, toisena vuonna 500 euroa/ kk ja kolmantena vuonna 300 euroa/kk. Avustuksen käyttöaika on 1.1.2017 – 31.12.2018.
 

Oppisopimuksen monityönantajamalli nuorille
Oppisopimuskoulutuksen monityönantajamallia kehitetään edelleen, jolloin nuoren tutkinnon suorittamiseen osallistuisi useampi yritys. Näin yksittäisen yrityksen vastuu olisi vain esimerkiksi yhden tutkinnon osan mittainen, jolloin nuori saisi kokemuksia erilaisista yrityksistä ja työn kulttuureista.

Oppisopimuksen ennakkojakso
Oppisopimuksen ennakkojakson   ideana on mahdollistaa työnantajan ja oppisopimuspaikan hakijan tutustuminen toisiinsa. Ennakkojakson aikana molemmat voivat arvioida oppisopimuskoulutuksen edellytyksiä. Tämä auttaa yritystä juuri sen oikean työntekijän löytämisessä. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso on työssäoppimista, ei vielä työsuhde. Sen ajalta ei makseta palkkaa. Ennakkojakson kesto voidaan sopia tapauskohtaisesti esimerkiksi 2 – 6 kk mittaiseksi. Oppisopimus syntyy, kun nuoren kiinnostus ja yrityksen tarpeet kohtaavat.

Ennakkojakso VALMA- koulutuksessa
Ennakkojakso on osa VALMA – Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta. VALMA- koulutus muodostuu erilaisista opintopoluista. Koulutuksessa opiskelija ohjataan henkilökohtaiselle opintopolulle. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso (10–20 osp) on yksi opintopoluista. Se suuntautuu työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen sekä kehittää valmiuksia hakeutua oman kiinnostuksen mukaiseen ammattialan oppisopimuskoulutukseen.

Opettajan rooli oppisopimuksessa
Mitä nuoremmasta opiskelijasta on kyse, niin sitä enemmän opettajan tulee olla mukana työpaikalla ohjaamassa opiskelijaa ja tukemassa työpaikkakouluttajaa. Perinteisesti oppisopimuksesta noin 80 % on ollut työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja noin 20 % tietopuolista koulutusta oppilaitoksessa. Osaamisperusteisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen kuuluu, että em. prosentit ovat myös yksilöllisiä ja määräytyvät henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Opettajan ja oppisopimustoimijan yhteistyö
Laadukas oppisopimuskoulutus edellyttää tiivistä yhteistyötä opettajan, opinto-ohjaajan ja koulutustarkastajan/ asiakasvastaavan välillä. Vastuut ja työnjaot on oltava selkeät ja kaikkien osapuolten tiedossa.

Yksilöllinen oppisopimuspolku
Oppisopimus suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä eri osapuolten kanssa (työnantaja, työpaikkakouluttaja, koulutustarkastaja/ asiakasvastaava, opettaja ja opiskelija). Opiskelijalla jo oleva osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan ja puuttuvan osaamisen hankkimiseksi opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Opiskeluohjelmaan kirjataan myös tarvittava tietopuolisen koulutuksen sisältö ja aikataulu. Yhteisiä tutkinnon osia voi olla mahdollista suorittaa myös verkossa, 3D-oppimispeleinä jne. Opiskelijan kanssa ollaan yhteydessä henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi WhatsAppissa, Facebookissa jne.

Työpaikkakouluttaja
Opiskelijalle nimetään työpaikkakouluttaja, joka perehdyttää opiskelijan työtehtäviin ja työturvallisuuteen. Työtehtävät tulee olla tutkinnon tavoitteiden mukaisia. Työpaikkakouluttaja ohjaa ja arvioi oppimista yhdessä opettajan kanssa. Ammattitaidon saavuttaminen arvioidaan työpaikalla ammattiosaamisen näytössä.

Palkkaa ja työkokemusta
Oppisopimus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen (vähintään 25 h/vko ja oppisopimuksen pituus on vähintään 4 kk).  Oppisopimuskoulutuksessa noudatetaan työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta. Opiskelijalta loppuvat opintotuki ja opiskelija-alennukset - tilalle tulevat palkka ja oppisopimukseen kuuluvat opintososiaaliset etuudet.

http://www.salpaus.fi/oppisopimus/Sivut/default.aspx

 

 

 

 

 

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Maarit Kuosa, puh.050 5265850, maarit.kuosa@salpaus.fi