Page tree

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4hCZVQkGbMo3LYA9_JbGv_9qSUWlyGVk2ALV0tzYyAUVua29DpQ

 

Ammattiopisto Lappia http://www.salpaus.fi/esittely/viestinta/logopankki/PublishingImages/salpaus-logo-tekstioikealla-rgb-oranssi72.jpg

 

Työ tekijäänsä kiittää hankkeen verkoston yhteiset tavoitteet ja tulokset:

Yhteiset tavoitteet

Yhteiset tulokset

Tavoitteena selvittää, mitä asioita tulee huomioida ja mitkä vaikuttavat (mahdolliset esteet ja haasteet) opiskelijan joustavaan siirtymiseen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ja toisin päin.

Selvitys, mitä kaikkea ”kuuluu” opiskelijan joustavaan siirtymiseen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ja toisin päin.

Tavoitteena lisätä erilaisia ja vaihtoehtoisia oppisopimuksen toteutuksia (oppisopimuksen pituus, ajoitus, ohjaus ym.)  Esim. suoraan yhteishaun kautta toteutuva ryhmämalli oppisopimukseen

Erilaisten ja vaihtoehtoisten oppisopimuksen toteutuksien yhteenveto ja niihin liittyvä ohjeistus (oppisopimuksen pituus, ajoitus, ohjaus ym.)

Tavoitteena tuottaa laadukas markkinointimateriaali eri kohderyhmille

Laadukas markkinointimateriaali eri kohderyhmille

 

Tavoitteena laadukas oppisopimusprosessin toteutuminen ja ohjaus

Mobiiliohjaus oppisopimusprosessin toteutumisessa ja ohjauksessa

 

Tiivistelmä yhteisten tavoitteiden tuloksista opiskelijan, koulutuksen järjestäjän ja työelämän näkökulmista

Opiskelijan näkökulmasta:

Mitä tulee huomioida?

Haasteita?

Mahdollisuuksia?

Muuta?

 

Tiedottaminen

 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, henkilökohtaistaminen

 

Oppisopimuspolun rakentaminen tavoitteellisesti ja yksilöllisesti

 

Työssäoppimisjaksojen merkitys

 

Työssäoppimista jo ensimmäiselle vuodelle

 

Työelämätaidot

 

 

Suunnittelu tiiviissä yhteistyössä

(työnantaja, työpaikkakouluttaja, oppilaitos, opettaja ja opiskelija).

 

Koulutustarkastajan ja opettajan roolit

 

Työpaikan soveltuvuus

 

Työnantajan resurssit ohjata nuorta?

 

Vaikutus opintososiaalisiin etuihin

 

Opiskelijan oppimistyyli

 

Siirtyminen opiskelijan roolista työntekijän rooliin

 

Sitoutuminen, jaksaminen, motivaatio, vastuu

 

 

 

Tiedottaminen nuorten oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista on tehotonta Tiedottamisen kanavat ja tavat!

 

Työpaikan löytyminen. (alle 18 v. ikä voi olla este) Oman osaamisen markkinointi

 

Opiskelijaryhmään kiinnittyminen
 

Puuttuu ryhmän tuki.

 

Työpaikan YT-tilanne

 

 

Tietopuolisen koulutuksen järjestäminen , 20 % /80 % = yksilöllistä!

 

Jos opinnot eivät etenekään suunnitellusti, ohjauksen ja tuen määrä

 

Opiskelijan osaamisen näkyväksi saaminen

 

Osaamisperusteisuus, vrt. oppisopimuksen kesto

 

Puuttuvaa osaamista ei saada karttumaan yhdestä työpaikasta

 

Yritysten sitoutuminen ohjaukseen

 

Työpaikkakouluttajan sitoutuminen, pidetään ainoastaan työntekijänä eikä muisteta, että hänellä on myös opiskelijan rooli

 

Opiskelijan sitoutuminen

Nuoren integroituminen työporukkaan

 

Työpaikan kiire

 

 

Ryhmän ja opiskelukavereiden tuki

Opiskelijan oma jaksaminen

 

Nuoren työelämätaidot ja työnhakutaidot voivat olla alkeelliset

 

Opiskelijalla itsellä on vastuu opintojen etenemisestä

 

Nuorten työsuojeluasioihin liittyvät seikat

 

Millä tavalla sijoittaa YTO:t niin, että eivät ole esteenä joustaville siirtymisille

YTO:jen integrointi

YTO:ja koskee myös osaamisperusteisuus

 

Yrityksessä pitää olla aito tarve rekrytoida ennen kuin yritys lähtee mukaan oppisopimuskuvioon

 

Opiskelijan täytyy itse löytää oppisopimustyöpaikka. Kynnys työnhakuun voi olla liian korkea

 

Työpaikkakouluttajilla /-ohjaajilla ajantasainen osaaminen; substanssi-, arviointi- ja ohjausosaaminen

 

Yhteydenpito sosiaalisella medialla

 

Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, huom. tietosuoja-asiat

 

Oppisopimuksen asiakirjat vielä manuaalisia, ei sähköistä allekirjoitusta

 

Nykyisessä rahoitusmallissa, jotta rahoitus riittää, on oltava useammassa laskennassa tilastointipäivinä (oppisopimustoimiston näkökulma)

 

 

Monipuoliset oppimisympäristöt

 

Yksilöllinen opintopolku

 

Saa palkkaa työstä ja työkokemusta

 

T yöllistyminen paranee

 

Opintojen nopeutuminen

 

Opintojen loppuun saattaminen ja valmistuminen mahdollistetaan oman tutun ryhmän rinnalla 

 

Tekemällä oppivalle oppisopimus on loistava vaihtoehto

 

Opiskelijan vastuunottokyky kasvaa ja kehittyy

 

 

Oppisopimuskoulutukseenkin on mahdollista tarjota myös tukipalveluja, selkokielisiä materiaaleja, äänikirjoja ym.

 

Usean työnantajan kanssa toteutettava oppisopimus

 

Työssäoppimisen opinnollistaminen vrt. osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen; tarvitaanko sanaa opinnollistaminen?

 

Opettajuuden muutos

 

Motivaatio suorittaa erinomaisesti oppilaitoksen TO-jakso kasvaa, kun opiskelijalla on tähtäimessä 2+1 – oppisopimus.

 

Digitaalisuuden hyödyntäminen (3D- ympäristö + e-Taito)


Mobiililla/digillä voidaan tukea ryhmäytymistä, tätä kautta vertaistukea opiskelijalle.

Opiskelijat neuvovat toinen toisiaan kaikessa opiskeluun liittyvässä, esimerkiksi opintojen sisällössä, välineissä ja laitteissa, sekä vaikkapa asumistuen hakemisessa.

Opiskelijoiden omat välineet ja ohjelmistot voidaan saada opiskelussa tehokäyttöön

 

Yhteydenpitoa digillä, oppilaitoksen, opiskelijan ja yrityksen välillä

 

Verkko-opintojen mahdollisuus

 

Vuorovaikutus oppilaitoksen ja yritysten välillä syvenee

 

Ytojen integrointi työpaikoille, työtehtäviin

 

 

Työpaikkakouluttajan materiaalit (Ohjaan.fi)

 

Työpaikkakouluttaja – koulutus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sähköinen allekirjoitus

 

 

Ohjaan.fi, http://ohjaan.fi/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuettuoppisopimus,

http://www.tuettuoppisopimus.fi/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nuorilletoita.fi/

 

 

Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta:

Mitä tulee huomioida?

Esteitä, haasteita?

Mahdollisuuksia?

Muuta?

 

Tiedottaminen joustavien siirtymien mahdollisuudesta eri osapuolille

 

Vastuut ja roolit täytyy olla selvät; siirtymän tulee olla helppo ja vaivaton työnantajalle ja opiskelijalle

 

Opiskelijan joustavan polun toteutuminen ongelmitta, byrokratia ei saa olla este

 

Oppisopimusvaihtoehdosta tiedottaminen

 

Tietämys oppisopimuksesta on oltava koko opetushenkilöstöllä
Opoille, kuraattoreille, ryhmäohjaajille ja ammattiaineiden opettajille valmiudet siirtymien tukemiseen

 

Yhteistyö oppisopimustso + opettajat

Opettajien osallistuminen oppisopimusprosessiin!

 

Erilaisten järjestelmien keskusteleminen keskenään : Erilaiset pilvipalvelut (Google, Microsoft, muut), erilaiset opiskelijanhallintajärjestelmät

 

Opintojen räätälöinti mahdollisuus

 

Yritysten tukeminen (koulutuskorvaus)

 

Rahaliikenne

 

Tietopuolisen koulutuksen organisointi

 

Arviointi, jos opiskelija suorittaa oppisopimusta kahdessa paikassa

 

Vastuu työpaikkaohjaajien ja -kouluttajien kouluttamisesta

 

Samoihin yrityksiin sekä työssäoppijoita että oppisopimusopiskelijoita

 

Sosiaalisen median hyödyntäminen opintojen aikana

 

Tiedotus oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista ei vielä riittävän tehokasta

 

Toimitaan vain yhden tutkinnon suorittamistavan parissa.

Oppisopimus nähdään kilpailevana vaihtoehtona oppilaitosmuotoiselle koulutukselle. Pelätään, että kaikki opiskelijat "karkaavat" oppisopimusopiskelijoiksi . Tästä johtuen ei välttämättä kerrota opiskelijalle oppisopimusmahdollisuudesta vaikka se olisi opiskelijan etu

 

Ei tunnisteta omia vastuualueita prosessissa

 

Yhteistyön selkeyttäminen asiakasvastaavien ja opettajien kesken

 

Onko oppilaitoksen ohjaavan opettajan työn resurssoinnissa huomioitu myös oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen?

 

Tietopuolisten opintojen organisointi , aikataulutus, sisällön suunnittelu ja mahdollisista muutoksista tiedottaminen

 

Haasteena: opiskelijan osaamisen karttuminen ja osaamisen tunnistaminen -> läpinäkyvyys, huom. osaamisperusteisuus!

 

Nuorten oppisopimuksia on edelleen määrällisesti niin vähän, että yhteistyö hakee vielä rutiineja oppilaitoksen ja oppisopimustoimiston välillä

 

Rahoituksen haasteet :

Joustavissa siirtymissä tulee koulutuksen järjestäjällä olla yhtenäiset systemaattiset toimintatavat rahoituksen kohdentamiseen sinne, missä kulut syntyvät

 

Opettajan roolin muutos

oppisopimuskoulutuksen toteuttamisessa ja työelämäyhteistyössä

 

Alakohtaiset erot ja niiden huomioiminen

Kirjava välinekanta ja laitteiden ja ohjelmistojen osaamistasojen vaihtelu voi osoittautua haasteeksi

 

Tieto- ja neuvontapalveluissa oppilaitoksessa on liikaa tahoja. Kaikki selittävät oman osansa, ja lopputulos voi olla sekava.

Järjestelmät eivät keskustele keskenään ja eri toimijoilla on erilaisia oikeuksia eri tietoihin

 

Tilastointi?

Laskentapäivät?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opettajan/ asiakasvastaavien käynnit työpaikalla kustannuskysymys.

(Lapissa erityishaasteena pitkät välimatkat)

 

Kuinka kouluttaa hyviä työpaikkakouluttajia?

 

 

Projekti-seuranta, jonne kaikki kustannukset tulee kohdistaa

 

Opiskelijoilla säilyy oma ryhmä ja omat opettajat (koska eivät siirry näyttötutkintojärjestelmään).

 

Toimijoiden roolit ja tehtävät on kuvattu ja käyttöön otettu vastuunjako-taulukossa

 

Tiivis yhteistyö oppisopimustoimijoiden ja oppilaitoksen välillä

 

Asiantuntijahenkilöt on nimetty oppilaitostasolla

 

Molemmista koulutusmuodoista (ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkinnot)  hyvät käytännöt

 

Yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen

 

Tuloksellisuusrahoitus

 

Läpäisyn parantaminen.

Opiskelijat suorittavat tutkinnot loppuun eivätkä keskeytä kun sallitaan joustavat ja monimuotoiset opintopolut

 

 

Opettajien työelämäverkostot laajenevat ja syventyvät.

 

Opiskelija, jonka työelämä "imaisemassa" kesken opintojen palvelukseensa saadaan saateltua tutkintoon asti

 

Tuleva reformi mahdollistaa oppisopimuksen monia muotoja ja tapoja .

 

Tiedottaminen

Kohdennetut oppisopimusinfot 

 

Oppisopimuksen käyneiden opiskelijoiden hyödyntäminen markkinoissa koululla

Työelämän akuuteista tarpeista  tietoa hyödynnettäväksi opetukseen ja opetussuunnitelmatyöhön

 

Oppilaitoksen imago yritysten ja opiskelijoiden näkökulmasta paranee

 

HOJKS opiskelijalle työpainotteinen mahdollisuus suorittaa tutkinto

 

Ammattitaidon päivittäminen/  laajentaminen tukemaan alueellista elinkeinoelämää, aluevaikuttavuus 

 

Edistyneiltä opiskelijoilta voi oppia uusia laitteita, ohjelmistoja, käyttötapoja ja vaikkapa SoMe-työkaluja opetukseen ja opiskelijoiden ohjaamiseen .

 

Opettajat oppivat toisiltaan opetukseen ja ohjaamiseen liittyviä välineitä ja ohjelmistoja

 

Oppisopimustoimisto ja tietopuolisen koulutuksen järjestäjä ovat samaa hallinnollista organisaatiota

Oppisopimustoimiston ja oppilaitoksen välinen yhteistyö tiivistyy

 

 

Hankkeen aikana syntyneen tiiviin yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen?

 

 

 

 

 

Oppisopimukseen ohjaamisen mallintaminen ja esite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siirtymät sujuviksi (SISU) – hanke;

http://www.pkky.fi/

kehittamistoiminta/
toteutuksessa-olevat-hankkeet/sisu

 

 

 

 

 

Yrityksen/työelämän näkökulmasta:

Mitä tulee huomioida?

Esteitä, haasteita?

Mahdollisuuksia?

Muuta?

 

Työpaikan soveltuvuus

Riittävän monipuoliset tehtävät, koneet, laitteet ja ohjaus tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten saavuttamiseksi

 

Tutkinnon rakenteen ja tutkinnon osan/osien ammattitaitovaatimusten ja kriteerien tunteminen ja soveltaminen

 

Opiskelijan sitoutuminen (aikataulut, opinnot yms).

 

Opiskelijalla on oltava nimetty työpaikkakouluttaja, mutta myös työpaikkakouluttajan ja ohjaavan opettajan yhteistyön toimivuus tärkeä

 

Työpaikkakouluttajan merkitys (osaaminen, motivaatio, innostus)

 

Nuorten työsuojeluun liittyviin asioihin on perehdyttävä

 

 

 

 

Työpaikan perehdyttäminen oppisopimukseen
 

Työpaikat tarvitsevat tietoa oppisopimuksen mahdollisuuksista:

 

mitä oppisopimus aiheuttaa ja vaatii heiltä, ja toisaalta mitä he voivat saada siitä

 

Yrityksellä tulee olla ymmärrystä, että opiskelija on opiskelijan roolissa eikä vielä hallitse kaikkea

 

Laadukkaan työpaikkakoulutuksen järjestäminen

 

Huolehdittava tiedon välittämisestä eri puolilla olevien yritysten ja koulutuksen järjestäjien välillä

 

 

 

 

Ikä: 18 v., vuorotyö, työturvallisuusmääräykset, ajoluvat

Yrityksen näkökulmasta opiskelijan IKÄ -> työpaikka ei välttämättä uskalla/halua ottaa vielä perusopetuksesta suoraan tulevaa nuorta työhön -> sitoutumisen haaste, osaaminen, jne.

Palkkaus

Palkanmaksu etenkin jos oppisopimusopiskelija on hyvin nuori ja aloittamassa vasta opintojaan. Sitoo liikaa yritystä ja palkalle ei saa vastinetta opiskelijan työpanoksesta (korotettu koulutuskorvaus voimassa vain vuoden 2016 loppuun mennessä solmituissa oppisopimuksissa)

Niukat palkkatukirahat.

 

Aikataulujen hallinta/urakka-aikataulujen vaarantuminen

 

Tietoisuuden lisääminen oppisopimuksen eduista (vertaistiedottaminen, yrittäjä yrittäjälle)

 

Vaatii yhden työntekijän osittaisen työpanoksen

 

Taloudellinen sitoutuminen

 

Onnistunut ohjaus:

-           Ohjauksen määrä ja laatu

-           Vaihtoehtoiset tavat ohjata

-           Työpaikkakouluttajan aktiivisuus ohjaustyössä

-           Työyhteisö arvostaa nuoria ammattiin opiskelevia

 

Työpaikan tilanne:

-           YT - tilanne yrityksessä

-           Opiskelijamyönteisyys!

-           Henkilöstötilanne (sairaslomat, sijaiset)

-           Työpaikoilla vaihtelevat kulttuurit ja suhtautuminen opiskelijoihin, uuteen teknologiaan ja esimerkiksi mobiililaitteisiin ja SoMeen

-           Onko työnantajalla riittävästi aikaa?

-           Työnantajalla on oltava aito tarve rekrytoida

-           Kokemus oppisopimus-

opiskelijoista puuttuu

-           Yrityksellä voi olla negatiivisia kokemuksia oppisopimuksesta

AVI vaatii etenkin terveydenhoitoalalla, ettei oppisopimusopiskelijaa saa laskea resursseihin mukaan vaan oppisopimusopiskelija on aina ns. ylimääräisellä paikalla

 

Yritys saa sitoutuneen ja työpaikan osaamistarpeita vastaavan työntekijän

 

Koko työyhteisö kehittyy. Opiskelijan myötä uusia raikkaita ajatuksia ja osaamista työpaikalle ja työyhteisöön

 

Monityönantajainen oppisopimus

 

Työpaikkaohjaajakoulutus ja työpaikkakouluttajien mentorointi

 

Tiivis yhteistyö yrityksen, oppilaitoksen ja oppisopimustoimijoiden välillä


Saada työntekijä, joka voidaan suoraan kouluttaa yrityksen täsmätarpeisiin sopivaksi

Saa motivoituneita työntekijöitä

 

Työelämä voi hyödyntää opso-koulutusta rekrytoimalla opintojen loppuvaiheessa olevia opiskelijoita.

 

 

 

Yritys voi ennakoida opson kautta tulevia työvoimatarpeita esim. eläköityminen tms.

 

 

Työelämän mahdollisuudet vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja laatuun kasvaa kun yhteistyö lisääntyy.

 

Yhteistyö työvoiman vuokrayritysten kanssa esim .(esim. Metallimestarit koulutus)

 

Markkinointi yksityisille palveluntuottajille erityisesti sosiaali- ja terveysala

 

Oppisopimuksen joustavuus ja kesto

 

Yrityksen substanssiosaamisen sekä opettajan pedagogisen osaamisen vuorovaikutus

C&Q haastattelut .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opteam.fi/metallimestari/

 

 

 

 

vrt. yksityiset palveluntuottajat,

http://stm.fi/yksityiset-sotepalvelut

 

 

 

 

 

C&Q -developer, suomalaisittain C&Q -alue on tiedon, taidon ja osaamisen hallintajärjestelmä,

http://www.cqsystems.fi/