Page tree

 

 

Usean työnantajan kanssa järjestettävä oppisopimuskoulutus  

 

 

Oppisopimuskoulutuksen perustana on määräaikainen työsopimus, joka Työsopimuslain (55/2001) mukaan tehdään yhden työnantajan kanssa. Työsopimusta koskevat säädökset eivät tunne monityönantajaisuutta oppisopimuskoulutuksen tarkoittamassa merkityksessä. Työsopimuslain 1 luvun 7 § antaa työnantajalle kuitenkin mahdollisuuden siirtää työntekijä hänen suostumuksellaan toisen yrityksen (käyttäjäyritys) käyttöön, jolloin käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa työntekoa sekä ne työnantajalle säädetyt velvollisuudet , jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin.  

OPH:n työryhmä (31.1.2014) on esittänyt että monityönantajaisen oppisopimuksen sijaan käytetään käsitettä: usean työnantajan kanssa järjestettävä oppisopimuskoulutus, jolla tarkoitetaan sitä, että oppisopimuskoulutusta voidaan järjestää useamman työnantajan kanssa siten kuin henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa ja henkilökohtaistamisessa ennen oppisopimuksen solmimista todetaan tarpeelliseksi tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamiseksi ja tutkintoon valmistavan koulutuksen järjestämiseksi. Koulutuksen järjestämistä koskeva oppisopimus tehdään joko usean eri työnantajan tai yhden, ns. päätyönantajan kanssa .    

 
Kun oppisopimuskoulutus toteutetaan siten, että tutkintoa suoritetaan saman työnantajan eri työpaikoissa/toimipisteissä/yksiköissä , kyseessä ei ole useamman työnantajan kanssa järjestettävä oppisopimuskoulutus.(esim. Lahden kaupunki/lähihoitajakoulutus)  

 

Vaihtoehto 1 .( tämä vaihtoehto on yksinkertaisin?)  

Opiskelijalle voidaan solmia useampia oppisopimuksia eri työnantajien kanssa, jos se on tutkinnon suorittamisen kannalta tarkoituksenmukaista. Tällöin uusi oppisopimus solmitaan uuden työantajan kanssa silloin, kun edellinen oppisopimus on päättynyt. Uuden työnantajan kanssa tehtävässä oppisopimuksessa ja sen liitteenä olevassa henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa on tunnistettava ja tunnustettava aikaisemmin hankittu osaaminen eli edellisen oppisopimuskoulutuksen aikana saavutettu osaaminen. Oppisopimuksessa kuvataan se, onko opiskelijan tavoitteena koko tutkinnon suorittamiseen tähtäävä oppisopimuskoulutus, joka toteutetaan useamman työnantajan toimesta, vai ainoastaan yhden tutkinnon osan suorittamiseen johtava oppisopimuskoulutus.  
Oppisopimus, joka tehdään ensimmäisen työnantajan kanssa, voisi sisältää suunnitelman eli aiesopimuksen muiden työnantajien osuudesta . Seuraavan työnantajan kanssa tehdään oma oppisopimus, joka sisältää merkinnän siitä, että sitä edeltää aiempi, toisen työnantajan kanssa tehty oppisopimus.    

 

Vaihtoehto 2.  

Usean työnantajan kanssa järjestettävä oppisopimuskoulutus on mahdollista toteuttaa siten, että oppisopimus tehdään yhden ns. päätyönantajan kanssa . Päätyönantaja toimii työnantajaa edustavana sopijaosapuolena, jota koskee koko tutkinnon tai kaikkia tavoitteena olevien tutkinnon osien suorittaminen ja joka ”siirtää” opiskelijan opiskelemaan tutkinnon osaa tai osia toiselle työnantajalle tai työnantajille käyttäjäyrityksiin.  
Jos päätyönantaja on tehnyt oppisopimuksen koko tutkintoon, se vastaa sopimuksen mukaisesta koulutuksesta koko oppisopimuksen ajan (mm. vastaa uuden työnantajan/työpaikan hankkimisesta).    

  Oppisopimus tehdään päätyönantajan, koulutuksen järjestäjän ja opiskelijan kanssa. Koulutuksen järjestäjä vastaa oppisopimuskoulutuksen johdosta, ohjauksesta sekä valvonnasta kokonaisuudessaan. Päätyönantaja vastaa henkilökohtaisen opiskeluohjelman toteutumisesta työpaikoilla.    

Opiskelijan suostumus siirtymisestä käyttäjäyritykseen ja koulutuksen järjestäjän vahvistus kirjataan työnantajien väliseen siirtosopimukseen maininnalla hyväksymisestä, päivämäärällä ja opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän edustajan allekirjoituksilla. Kun työnantajien kesken sovitaan työntekijän (opiskelijan) siirtymisestä käyttäjäyritykseen, koulutuksen järjestäjän tulee olla yhtenä sopijapuolena oppisopimusta koskevissa asioissa .  
 
Siirtosopimuksessa sovitaan työntekijän (opiskelijan) siirrosta käyttäjäyritykseen.   Vähintään tulee sopia oppisopimusta koskevista asioista, jotta koulutuksen järjestäjä voi valvoa, että oppisopimuskoulutuksen järjestämisen edellytykset ovat olemassa ja koulutus voidaan toteuttaa henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Työnantajat sopivat keskenään työsopimuslain edellyttämistä asioista.    

Työantajien välisissä sopimuksissa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä :    

  •               Työssäolon ajanjakso    
  •               Työtehtävät perustuen henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan    
  •               Tietopuoliset opinnot (mahdollinen palkanmaksu)  
  •               Työpaikkakouluttajat ja muut vastuuhenkilöt  
  •               Opiskelijan ohjaus  
  •               Opiskelijan arviointi  
  •                 Koulutuskorvauksen maksaminen    
  •               Työaika ja koeaika    

Koulutuksen järjestäjän oppisopimuskoulutuksen ohjaus- ja valvontavastuu kattaa myös siirtosopimuksen eikä vastuuta voi delegoida. Päätyönantaja vastaa työnantajana oppisopimuksesta koko sopimusajan.  

  Jos joku työnantajista irtaantuu sopimuksesta kesken sopimuskauden tai jos opiskelijan tilanne   muuttuu eikä hän jatka loppuun asti, menettely muutostilanteissa tulee olla etukäteen   suunniteltu ja sovittu.    

   

Eri työnantajien kanssa toteutettu oppisopimuskoulutus edellyttää koulutuksen järjestäjältä keskimääräistä enemmän aikaa ja resursseja koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Tämä johtuu siitä, että koulutuksen järjestäjä huolehtii ja vastaa siitä, että kaikilla oppisopimuskoulutukseen osallistuvilla työpaikoilla, joita tässä tapauksessa on useita, on riittävä tutkinnon perusteiden tuntemus sekä opiskelijan ohjaamisen ja arvioinnin osaaminen, jotta koulutus voidaan toteuttaa opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Koulutuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallista yhteydenpitoa ja seurantaa eri toimijoiden kesken, johon tulee myös varata riittävästi resursseja.  

Usean työnantajan kanssa tehtävä oppisopimuskoulutus vaatii, että koulutuksenjärjestäjä panostaa koulutuksen suunnitteluun, ohjaukseen ja valvontaan. Malli tuo myös uudenlaisia tehtäviä koulutuksen järjestäjälle, jonka on tarjottava tarvittaessa tukea opiskelijalle työpaikkojen etsimiseen, jotta koko tutkinto saadaan suoritettua.  

  Koulutuksen järjestäjän vastuu koulutuksen koordinoinnista ja opiskelijan oppimispolun eheydestä on erityisen suuri usean työnantajan kanssa järjestettävässä oppisopimuskoulutuksessa. Henkilökohtaisen opiskeluohjelman merkitys korostuu. Siihen on kirjattava täsmällisesti, miten työtehtävät, tietopuoliset opinnot ja tutkintotilaisuudet ajoittuvat sekä mitä asioita ja tutkinnon osia kussakin työpaikassa on tarkoituksena oppia ja suorittaa.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta koskevan työlainsäädännön noudattamista (työsopimuslaki, työaikalaki, työturvallisuuslaki, vuosilomalaki).  

Yleissitova työehtosopimus  
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/  
Alakohtainen työehtosopimus  
https://www.erto.fi/tyosuhdeopas/tyosuhteen-ehdot/tyoeehtosopimus-takaa-tyoentekijaelle-lainsaeaedaentoeae-paremmat-edut