Page tree

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ KIITTÄÄ- hankkeeseen liittyvät tarkennetut asiat 7.4.2015 ( viitaten Sanna Laihon (OKM) 27.3.2015 sähköpostiviestiin)

Työ tekijäänsä kiittää hankkeen verkoston yhteiset tavoitteet ja tulokset:

Yhteiset tavoitteet

Yhteiset tulokset

Tavoitteena selvittää, mitä asioita tulee huomioida ja mitkä vaikuttavat (mahdolliset esteet ja haasteet) opiskelijan joustavaan siirtymiseen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ja toisin päin.

Selvitys, mitä kaikkea ”kuuluu” opiskelijan joustavaan siirtymiseen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ja toisin päin.

Tavoitteena lisätä erilaisia ja vaihtoehtoisia oppisopimuksen toteutuksia (oppisopimuksen pituus, ajoitus, ohjaus ym.)  Esim. suoraan yhteishaun kautta toteutuva ryhmämalli oppisopimukseen

Erilaisten ja vaihtoehtoisten oppisopimuksen toteutuksien yhteenveto ja niihin liittyvä ohjeistus (oppisopimuksen pituus, ajoitus, ohjaus ym.)

Tavoitteena tuottaa laadukas markkinointimateriaali eri kohderyhmille

Laadukas markkinointimateriaali eri kohderyhmille

 

Tavoitteena laadukas oppisopimusprosessin toteutuminen ja ohjaus

Mobiiliohjaus oppisopimusprosessin toteutumisessa ja ohjauksessa

 

Mukana olevien koulutuksen järjestäjien omat tavoitteet, jotka ovat linjassa yhteisten tavoitteiden kanssa

 

Koulutuksen järjestäjä

ja budjetti

 

 

Hankkeen tavoitteet

 

Suunnitelma konkreettisista piloteista ja 2+1

(tai x+ y) mallin kehitystyöstä?

 

Koulutusalat/ tutkinnot, joissa 2+1- mallin pilotointia suoritetaan?

 

Laitehankintojen ja vuokrien selvitys

 

EKAMI

31284€

Nuorille suunnatun oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistävän koulutusmallin suunnittelu ja pilotointi.

 

Kehitetään aloille soveltuva jatkotuote Työ tekijäänsä opettaa hankkeessa suunnitellulle työpaikkaohjaajien mentorointimallille.

 

Kehitetään mobiiliohjausta sekä vahvistetaan tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median ohjaustyökalujen käyttöön ottoa opiskelijan oppimisprosessin ohjauksessa ja arvioinnissa. 

 

 

Suunnitellaan ja pilotoidaan joustava oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämisen toteuttamismalli matkailu-, rakennus- (maarakennuskoneenkuljettajan osaamisala) sekä kone - ja metallialan opettajien, oppisopimuksen asiantuntijoiden ja mukaan lupautuneiden yritysten yhteistyönä.

Yhteisten tutkinnon osien integrointia ammatillisiin tutkinnon osiin

 

Työ tekijäänsä opettaa hankkeen aikana perustettu kehittämistiimi on jatkanut toimintaansa. Tiimi koostuu projektitoimijoista (projektipäällikkö, oppisopimuksen projektitoimija), alojen opettajista ja työelämän edustajia yhteistyöyrityksistä.  Opettajajäsenet tiimiin rekrytoitiin hankkeessa mukana olevista tutkinnoista. Uusien jäsenten mentoreina toimivat sote- ja marata-alan nuorten oppisopimusopiskelijoiden vastuuhenkilöt (= Työ tekijäänsä opettaa hankkeen projektitoimijat). 

 

Yhteistyöyrityksiksi ovat lupautuneet seuraavat yritykset:

metalli:

-           Ilmaosat yrityksen kanssa neuvottelut jatkuvat

matkailu:

-           Haminan kaupunki, museo

-           Erämys Keisarinkosket

-           Spa Hotelli Haminan ja Seurahuoneen kanssa neuvottelut jatkuvat

logistiikka, autonkuljettajat:

-           Kuljetusliike P. Pykäläinen

-           Kuljetus Kujala & Muuri

maarakennus:

-           Neuvottelua käydään Kuljetus Suoknuuti Oy:n kanssa

 

 

Kehittämistiimi on kokoontunut säännöllisesti laatimansa kokousaikataulun mukaisesti kaksi kertaa syksyn 2015 aikana. Vuoden 2016 alusta tiimi kokoontuu kerran kuukaudessa. Työelämän edustajat on kutsuttu  ensimmäiseen yhteiseen tapaamiseen helmikuussa 2016. Siihen asti alojen opettajat ja oppisopimuksen koulutuspäällikkö ovat tehneet yhteistyötä yritysten kanssa kukin tahollaan.

 

Projektitoimijat ovat perehtyneet hankesuunnitelmaan ja tarkentaneet hankkeen työsuunnitelmaa tutkinnoittain. 

 

Kehittämistiimin kokouksissa on perehdytty oppisopimusprosessiin sekä Työ tekijäänsä opettaa hankkeen tuloksiin ja kehitettyihin toimintamalleihin. 

 

Opettajat ovat markkinoineet oppisopimusvaihtoehtoa sekä opiskelijoille että työpaikoille. Lisäksi oppisopimuksen projektitoimijat ovat tiedottaneet hankkeesta alojen yrityksiä.

 

Hankkeesta on tiedotettu myös Ekamin projektitoiminnan tiedotteessa, alojen osastokokouksissa ja Ekamin kampusinfoissa marras-joulukuussa 2015.

 

Oppisopimuskoulutukseen on siirtynyt 5  opiskelijaa.

 

Suunnitellaan ja pilotoidaan jatkotuote työpaikkaohjaajien mentorointimallista oppisopimuskoulutuksessa mukana olevien työpaikkojen ja työpaikkaohjaajien tueksi ja työssäoppimisen ohjauksen pedagogisen toimivuuden varmistamiseksi.

 

On perehdytty Työ tekijäänsä opettaa hankkeessa kehitettyyn mentorointimalliin ja tarkasteltu sen soveltuvuutta matkailu-, metalli, logistiikka- ja maarakennusalalle.

 

Lisätään opiskelijan oppimisprosessin ohjauksessa sähköisten alustojen (wilma/blogi) ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöä (esim. facebook, skype, sähköinen oppimispäiväkirja).

Tuotetaan sähköistä oppimateriaalia koulutuksen toteuttamismalliin.

 

Kokeillaan tablettien käyttöä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen välineenä. 

 

Hankittu laitteet, alojen opettajat ovat perehtyneet laitteiden käyttömahdollisuuksiin. Metallialan opettaja osallistui marraskuussa Topnet III -hankkeen järjestämään verkostoseminaarin ”Pelillisyyden hyödyntäminen oppimisessa ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa”.

 

Matkailuala

Rakennusala/

maarakennuskoneenkuljettajan osaamisala

Kone - ja metalliala

Laitehankinnat

1322€

Laitehankinnat kattavat tablettien hankinnan uusien alojen (maarakennus- koneenkuljettaja, metalli ja matkailu) opettajille.

 

 

JAO

18946€

 

Tavoitteena on horaca, matkailu ja liiketalouden koulutusalojen opiskelijoiden joustava siirtyminen oppisopimuskoulutukseen (2+1 malliin).

 

Tavoitteena on myös laajentaa työelämälähtöistä rotaatio-mallia uusille koulutusaloille hotelli-, ravintola- ja cateringalan lisäksi ja suunnitella ja pilotoida joustavaa oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämisen toteuttamismallia uusiin tutkintoihin.

 

Tavoitteena on myös jatkaa ja hyödyntää opiskelijoiden ohjauksessa tiimioppimista sekä uutta opetus- ja mobiiliteknologiaa.

 

Vuoden 2015 aikana ei mitään toimintaa

 

 

Työ tekijäänsä opettaa – hankkeen kautta luodussa rotaatiomallissa on luotu ns. esipolku horaca, matkailu ja liiketalouden opiskelijoille siirtyä helposti oppisopimuskoulutukseen (2+1 malliin). Edelleen suunnitellaan ja pilotoidaan joustavaa oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämisen toteuttamismallia uusiin tutkintoihin.

 

Oppilaitoksessa tapahtuvilla tietopuolisen opetuksen jaksoilla tuetaan ja pohjustetaan seuraavia, tulevia tutkinnon osia jossa myös opiskelijat tuovat omaa osaamistaan toistensa tietoon flipped classroomin ja tiimioppimisen avulla.

Hankkeen aikana toteutetaan tehostettua informaatiota 2+1 mallin ja oppisopimuksen jalkauttamisesta työelämälle ja opiskelijoille.

 

Liiketalouden alalla henkilökohtaisten opiskelupolkujen myötä on siirtynyt jo vuoden sisällä kaksi opiskelijaa oppisopimuskoulutukseen.

Hotelli-, ravintola- ja cateringala,

liiketalouden ala

ja uudet tutkinnot

 

 

Laitehankinnat

1322€

Meillä ei ole mitään laajamittaista ajateltuna laitehankinnoilla. Lähinnä kun hankkeeseen tulee mukaan uusia koulutusaloja, heidän ohjausvälineiden hankintaa. Hankinnat voivat jäädä jopa alle budjetinkin.

 

 

 

KPEDU

 

20489€

 

 

 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tavoitteena   on

nuorille suunnatun oppilaitos ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistävän koulutusmallin   suunnittelu ja pilotointi ja markkinointi.  

 

Hankkeeseen valituilla aloilla, erityisesti kone - ja metallialan perustutkinnossa. kehitetään oppisopimuskoulutukseen ohjaamisen malleja 2+1 mallina ja levitetään tätä pilottia muille aloille.

 

Kehitetään mobiiliohjausta ja opiskelijoiden mobiilaitteiden käyttöä osana raportointia, hyödyntää sen uusia menetelmiä sekä vahvistaa   olemassa olevien menetelmien käyttöä (esim. blogit, Facebook, Lync, WhatsApp). Kokeillaan eri menetelmiä ja testataan niiden soveltuvuutta ohjaamiseen.  

 

Hankkeessa luodaan malli oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavaan toteuttamiseen.

Oppisopimustoimiston ja ammattiopiston toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä.

Opiskelijoille ja muille osapuolille (yritysten johto)tiedotetaan tästä mallista. Opettajat käydessään työssäoppimispaikoilla tiedottavat myös 2+1 mallin mahdollisuudesta.

 

Kartoitetaan metallialan yrityksiä joissa olisi halukkuutta 2+1 mallin toteuttamiseen. Järjestetään yrittäjille tilaisuus, jossa esitellään mallia ja uutta opetussuunnitelmaa. Käydään työpaikkaohjaajien kanssa läpi tätä mallia ja levitetään tuloksia muille aloille.

 

Mobiiliohjaus otetaan opettajien ja opiskelijoiden ja työpaikkojen tehokkaampaan käyttöön. Hankkeessa ohjataan opiskelijoita ja opettajia ja ohjaajia sosiaalisen median välineiden käyttöön ja hyödyntämiseen ohjauksen ja tiedottamisen ja oppisopimuskoulutuksen tukena. Opettajat ohjaavat oman alansa opiskelijoita ja näin luodaan mobitutor -malli, jossa opiskelijat voivat olla vertaisohjaajina toisille opiskelijoille.

Kone- ja metalliala pilottialana

ja uudet tutkinnot

Hanke on vasta käynnistymissä, koska haluttiin ensin tehdä Työ tekijäänsä opettaa valmiiksi. Opettajille on resursoitu tuntiresurssia ja sovittu palaveri toiminnan käynnistämisestä.

 

Aloitettu päivittämään 2+1 mallin esite ja mietitty muita markkinointimahdolli-suuksia.

 

Pääpaino kone- ja metallialalla, mallia levitetään puualalle, sekä vaatetus- ja pintakäsittelyalalle.

 

 

 

Mobiiliohjauksesta on ollut yksi tilaisuus pedagogisen koordinaattorin vetämänä.

Kaksi opettaaja on osallistunut Jämsän kokoukseen ja yksi koulutukseen.

 

 

 

 

Laitehankinnat:

1322€

tabletteja ohjaajien ja opiskelijoiden käyttöön 5 kappaletta

 

LAO

 

27230

 

 

 

Tavoitteena on joustava siirtyminen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ja toisin päin.

 

Työ tekijäänsä opettaa- hankkeessa aloitettu työ mobiiliohjauksen kehittämiseksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa ja osaamisen arvioinnissa jatkuu kohdistuen erityisesti erilaisiin oppisopimuksen toteutuksiin.

 

Hankkeessa on käyty keskusteluja Lapin ammattiopiston oppisopimusopiskelijoiden kanssa työskentelevien kanssa siitä, millä tavalla siirtymiä ammatillisesta peruskoulutuksesta oppisopimukseen voidaan joustavoittaa.

 

Mobiiliohjausmallia kehitetään.

 

 

 

 

Selvitetään, määritellään ja testataan malleja oppisopimusmuotoisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämiseen.

Vahvistetaan edellytyksiä opiskelijoiden siirtymille oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimusmuotoiseen koulutukseen. Tavoitteeseen pääsemistä tuetaan mm. henkilökohtaistamisella ja tätä tukevilla uusilla mobiilia hyödyntävillä ohjausmuodoilla ja uudet opetussuunnitelmat myös tukevat siirtymiä oppilaitosmuotoisesta opiskelusta oppisopimukseen (2 + 1 malli)

 

Hankkeessa tiedotetaan perustutkinto-opiskelijoita ja heille työpaikalla oppimisen mahdollisuuksia tarjoavia yrityksiä mahdollisuudesta oppisopimusten solmimiseen.

Hankkeessa tuotettavat ohjausmenetelmät (mobiili sisältäen SOME:n ja pilvipalvelut) nopeuttavat yrityksen, oppilaitoksen ja opiskelijan keskinäistä vuorovaikutusta ja tukevat opintojen henkilökohtaistamista.

Hankkeen myötä myös Lapin oppisopimuskeskus ottaa käyttöön Työ tekijäänsä opettaa hankkeessa kehitetyn mobiiliohjausmallin.

Oppisopimustoimiston kanssa keskusteltu toimintamalleista, joiden avulla siirtymiä oppisopimukseen voidaan joustavoittaa. 1.8.2015 voimaan astuneita opetussuunnitelmia suunniteltu myös 2+1 mallin näkökulmasta (erityisesti liiketalous, tieto- ja viestintätekniikka sekä pintakäsittely).

 

Mobiiliohjausta on kehitetty tukemaan myös siirtymiä ammatillisesta peruskoulutuksesta oppisopimuskoulutukseen.

 

Pintakäsittelyala

Liiketalousala ja uudet tutkinnot

 

Tavoitteena hankkeessa on 10 opiskelijan siirtymää. Mobiiliohjauksen myötä hanke koskee noin 50 – 70 opiskelijaa. Hankkeessa on mukana 6 – 8 opettajaa/henkilöstön edustajaa.

 

 

 

 

 

 

 

Laitehankinnat

3084€

Hankinnat tukevat hankkeessa mobiilia ja muuta uutta tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän opiskelijoiden ohjauksen sekä tähän liittyvän henkilökohtaistamisen. Ohjauksen ja henkilökohtaistamisen avulla tuetaan siirtymiä oppilaitosmuotoisesta opiskelusta oppisopimusmuotoiseen opiskeluun.

Laitehankintoja on suunniteltu ja toteutetaan alkuvuodesta 2016.

 

 

LAPPIA

19387€

 

Tavoitteena on joustava siirtyminen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ja toisin päin.

 

 

Työ tekijäänsä opettaa- hankkeessa aloitettu työ mobiiliohjauksen kehittämiseksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa ja osaamisen arvioinnissa jatkuu kohdistuen erityisesti erilaisiin oppisopimuksen toteutuksiin.

 

Selvitetään, määritellään ja testataan malleja oppisopimusmuotoisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämiseen.

 

Vahvistetaan yhteistyötä oppisopimuskeskuksen kanssa ja tiedotetaan oppisopimusmahdollisuudesta opiskelijoita ja yrityksiä.

 

Mobiiliohjausta pilotoidaan ja hyödynnetään oppisopimuskoulutuksissa

 

Hankkeessa toimivat seuraavat henkilöt: Jonne Miettunen, Maija Hakala (oppisopimusneuvoja) ja Sanna Laihinen. Teemme myös yhteistyötä Joustavasti ammattiin – hankkeen kanssa, jossa yhteyshenkilönä on Satu-Maria Salmi.

 

Olemme parhaillaan sopimassa Lapin ammattiopiston kanssa yhteistä tapaamista Tornioon tämän hankkeen tiimoilta helmikuun toiselle viikolle.

 

Lisäksi neuvotteluissa on yksi oppisopimus kauneudenhoitoalalle.

 

Liiketalousala

Tieto- ja viestintätekniikan ala ja uudet tutkinnot

 

 

 

Laitehankinnat

3084€

Hankitaan iPadeja, jotta oppisopimuksen, top-paikkojen, oppilaitoksen ja opiskelijoiden välinen sähköinen/mobiili ohjaus ja yhteydenpito onnistuvat.

 

 

OSAO

34588€

 

 

Tavoitteena on joustava siirtyminen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ja toisin päin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiiliohjauksen- ja oppimisen kehittäminen ja mallien testaus sekä arviointi

 

Selvitetään, määritellään ja testataan malleja oppisopimusmuotoisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämiseen. Määritellään myös mitä näillä aloilla tulisi oppia oppilaitosympäristössä ja mitä työpaikoilla.

Opot ovat mukana kehitystyössä oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistämisessä. Opojen työelämäjaksot parantavat opojen työelämätuntemusta erityisesti näiltä aloilta, jota tarvitaan, kun uusia koulutusmuotoja kehitettään. Opojen työelämätuntemus edistää opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen ohjausta, neuvonta ja tukea. Opetus-, ohjaus-, tukipalvelu- ja oppisopimushenkilöstö toimivat tiiviissä yhteistyössä.

 

Eri teknologioihin, laitteisiin ja ohjelmistoihin tutustuminen ja jatkojalostaminen eri aloille (esimerkiksi metsäkoneenkuljettajien koulutuksessa JohnDeeren TimberSkills - oppimisympäristön hyödyntäminen, logistiikan mobiiliopetusjärjestelmät) sekä etäohjauksen hyödyntäminen (esimerkiksi kameroiden käyttö ajoneuvojen ja työkoneiden käytössä, muiden laitteiden hyödyntäminen)  

Metsäkoneen kuljettajat

Logistiikka

Kone- ja metalliala

Toiminta:

- hankkeessa tehty käynnistystoimet

- hankkeen 3 edustajaa olivat mukana Salpauksen/hanke-verkoston seminaarissa syyskuussa 2015

- hankkeella on oma yhteinen työtila avattu OSAOn sharepoint-alustalle

- laitehankinnat kone-ja metalli ja metsäalalla osittain tehty ja logistiikan alalla hankinnat käynnissä

- kone- ja metallialalla on käynnistynyt työstäminen alan  opiskelijan joustavaan siirtymiseen oppilaitosmuotoises-ta koulutuksesta oppisopimuskoulu-tukseen ja toisin päin.

Määrälliset tavoitteet

oppisopimukseen siirtyneistä opiskelijoista ei ole vielä toteutunut missään tutkinnossa.

-           2 opoa on osallistunut työelämäpäiviin kone-ja metalli ja metsäalalla

 

 

Laitehankinnat

3084€

Laitehankintoja (kamerat, tabletit) tarvitaan, jotta aloille voidaan hankkia tarvittavat välineet etäohjauksen hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

 

Laitehankinnat ovat välttämättömiä mobiilioppimisen ja -ohjausprosessin kehittämisessä.

 

Laitteet hankitaan, jotta niitä voidaan hyödyntää myös hankkeen päättymisen jälkeen mobiiliohjauksen ja -oppimisen välineinä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALPAUS

 

28640€

 

Tavoitteena on joustava siirtyminen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ja toisin päin.

 

Tavoitteena lisätä erilaisia ja vaihtoehtoisia oppisopimuksen toteutuksia (oppisopimuksen pituus, ajoitus, ohjaus ym.) esim.

suoraan yhteishaun kautta toteutuva ryhmämalli oppisopimukseen

 

Tavoitteena tuottaa laadukas markkinointimateriaali, jossa huomioidaan mm. rahoitusvaikutukset eri osapuolille

 

Tavoitteena laadukas oppimisprosessin toteutuminen ja ohjaus

Selvitetään, määritellään ja testataan malleja oppisopimusmuotoisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämiseen.

Haetaan työelämänyhteistyökumppanit em. pilottitutkinnoista.

 

Nimetään työparit (opettaja + koulutustarkastaja), jotka yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat markkinoinnin ja muun yhteistyön.

 

Suunnitellaan ammatillisten perustutkintojen opintopolut (tietopuolisten opintojen ajoitus ja jaksotus) hyödyntäen näyttötutkintojen toteutusta,

pilottitutkintona hotelli-, ravintola- ja cateringalan pt, jossa toteutus suunnitellaan hyödyntäen ns. Turun mallia sosiaali- ja terveysalan tutkinnosta oppisopimuskoulutukseen em. tavalla. Valmistellaan em. markkinointimateriaali ja toteutetaan markkinointi yrityksiin.

 

Rahaliikenne siirtymissä selvitetään

Opintososiaaliset edut opsossa ja opiskelijastatuksella

Laaditaan yleinen markkinointimateriaali yhteistyössä viestinnän asiantuntijoiden kanssa .

 

Hyödynnetään opetusteknologian mahdollisuuksia oppimisprosessin näkyväksi tekemisessä, mobiiliohjauksessa ja vertaisoppimisessa.

Pilottitutkintoina hotelli-, ravintola- ja cateringalan pt, sosiaali - ja terveysalan pt, kiinteistöpalvelualan pt sekä logistiikan pt

tutkinnot tarkistetaan

 

 

1322€

= 2 tablettia opettaja, koulutustarkastaja työparille

SEDU

 

29830€

projektikoordinaattorin resurssi 20 % vuosina 2015-2016

 

Hankkeen tavoitteena on kehittää oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistäviä malleja sekä kehittää aloille soveltuvia sähköisiä ohjausmenetelmiä.

 

Hankkeen tavoitteena on lisätä opettajien työelämäyhteistyötä ja sen tiedonhallintaa

Oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistämisen alakohtaiset pilotit:

-    henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä opiskelijan, työpaikan ja opettajan kanssa

-    pilotin käynnistäminen

-    sähköiset ohjauksen menetelmien kokeilut (facebook, blogit, eTaitava, KotoPro jne.)

-    teoriaopetuksen toteuttamisen eri muotojen pilotointi

-   kokemusten dokumentointi ja mallintaminen

 

Henkilöstökoulutus:

-   nuorten ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa olevien opettajien oppisopimuskoulutuksen tuntemuksen lisääminen

Henkilöstökoulutusta pilottialojen (metalli/maatalous) opettajille yhteistyössä oppisopimustoimiston kanssa seuraavasti:

- 4.11.2015 koulutuksen teemana oli oppisopimuskoulutuksen tuntemuksen lisääminen lähtien liikkeelle perusteista

-Koulutuksen kesto oli 2,5 tuntia

-Osallistujia 10 opettajaa  kone- ja metallialalta + hankehenkilöstöä 2 (Tarja Puskala ja Minna Sainio oppisopimustoimistosta, joka toimi myös kouluttajana)

- 16.12.2015 koulutuksen teemana oli Job – Shadowing eli tutustuminen metallialan pt:n tietopuolisen koulutuksen henkilökohtaistamiseen sekä lähipäivien valinta Sedu Aikuiskoulutuksen käytänteiden mukaisesti.

-Koulutuksen kesto oli 2 tuntia

-Osallistujia 11 opettajaa kone- ja metallialalta + hankehenkilöstöä 2

-Kouluttajina toimivat Sedu Aikuiskoulutuksesta metallialan kouluttaja Joona Aro ja koulutuskoordinaattori Jari Jussila

 

Näitä koulutuksia toteutetaan myös vuonna 2016 uusille mukaan tuleville kohderyhmille yhteistyössä oppisopimustoimiston kanssa.

Alan opettajien työelämäjaksot

-    yhteistyökumppaneiden kartoittaminen ja yhteistyön vahvistaminen

-    työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentaminen

-    tietoisuuden lisääminen oppisopimuksen solmimiseen liittyvistä asioista

-    oppisopimuksen aikaansaaminen

-    sopimustekniset asiat

 

Yhteistyö oppisopimustoimijoiden kanssa

-    yhteisen ymmärryksen aikaansaaminen

-    eri toimijoiden roolien määrittely

-    OPH:n ja OKM:n konsultointi

Hankkeen alusta lähtien on tehty tiivistä yhteistyötä Sedu Aikuiskoulutuksen oppisopimustoimiston kanssa, erityisesti oppisopimukseen liittyvän OpsoDiili Länsi-Suomi ESR hankkeen kanssa, jossa hankkeen projektipäällikkö on oppisopimuksen käytännön asiantuntija.

 

Oppisopimuksen kirjaaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan pilotissa saatujen kokemusten pohjalta

-    yleiset menettelytavat

-    hops

-    ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen

-    työnjako eri toimijoiden välillä

-    yhteydenpito

-    tietopuolinen opetus

Tiedotus- ja markkinointi:

 

-hankkeella on www-sivut

 

-Sedun metalli- ja maatalousalojen (Kurikka, Seinäjoella Törnäväntie 24 ja Ilmajoen maatalousoppilaitos) yksiköiden koulutuspäälliköille ja vastuuopettajille on käyty syksyllä 2015 kertomassa oppisopimuksen mahdollisuuksista

 

-Näiden tapaamisten perusteella myös opettajat toivoivat oppisopimukseen liittyvää peruskoulutuksesta

 

-Nämä koulutukset on totutettu marras- ja joulukuulla 2015 ja niitä jatketaan v. 2016

 

-25.9.2015 Maakunnallisilla OPO-päivillä Seinäjoella puheenvuoro oppisopimuksesta. Paikalla Etelä-Pohjanmaan alueen ylä-asteiden, lukioiden ja ammatillisten oppilaitoksien opinto-ohjaajia yht. 45 henkilöä.

 

-Sedu-opojen palaverissa 21.10.2015 kerrottu oppisopimuksen mahdollisuuksista. Paikalla 15 opinto-ohjaajaa.

 

-17.-18.11.2015 Ammatillisen koulutuksen seminaarissa Seinäjoella ständilla esittelemässä oppisopimusta. Paikalla n. 400 osallistujaa.

 

-22.12.2015 Oppikorjaamolla kertomassa oppisopimuksesta. Oppikorjaamo tarjoaa koulutukseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa kaikille asiasta kiinnostuneille. Se sijaitsee keskeisellä paikalla Seinäjoella kauppakeskus Epstorilla.

 

-yhteistyötä Teknologiateollisuuden asiantuntija Anne Ahkola-Lehtisen kanssa erityisesti metallialan oppisopimuksiin liittyen.

 

-Opinlakeus-messuilla 20.-21.1.2016   Seinäjoki Areenalla on oppisopimusasiat esillä Koulutuskeskus Sedun osaston yhteydessä. Messuilla on viime vuosien aikana käynyt kahden päivän aikana n. 10   000 vierasta. Lisäksi oppisopimus on mukana Kauppakamarin toteuttamassa rekrytointitapahtumassa ko. messujen aikana.

 

Kone- ja metalliala ja maatalousala

opettajat, opiskelijat, yhteistyöyritykset ja työpaikkaohjaajat

Haasteena on ollut saada alun perin pilottialoiksi ilmoittautuneita aloja mukaan, joten jatketaan edelleen toteuttamista näillä aloilla mutta laajennetaan pilotointia seuraaville uusille aloille:  auto-ala, IT,  vaatetus, elintarvike ja horaca

1132 €

kaksi tablettia tai kaksi

kannettavaa

 

Vuokrat:

260 € = tietokoneleasing

 

 

 

YSAO

 

19607€

 

Tavoitteena on

kehittää oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen (ns. 2+1 mallin tai 1+2 mallin) kone-, metalli ja sähköalalla niin, että opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää yrityspolkuja ja luotuja oppimisympäristöjä yhdistettynä oppisopimukseen.

Uuden hankkeen painopisteenä ovatkin kone-, metalli-, sähkö-, logistiikka- ja autoalat.

1+2 ja 2+1 mallin pilotointi kone - ja metalli-, sähkö-, logistiikka- ja autoaloja yhdistellen: osaamisvaatimusten analysointi, yhdistäminen yrityspolku- ja oppimisympäristömalleihin, opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta, toiminnan arviointi

- somen hyödyntäminen työpaikkaohjauksessa

- verkoston tapaamisiin ja yhteisiin tilaisuuksiin osallistuminen

 

Oppisopimusorganisaation henkilöstö on mukana ohjausryhmätyöskentelyssä, työkokouksissa ja prosessien suunnittelussa.  Koulutuskokonaisuuksissa huomioidaan oppisopimuskoulutuksen erityispiirteet. 

9-12/2015 YSAOlla on kehitetty oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen polkuja tällä aikavälillä sähköalalla. Pilotointi on toteutettu E Avenue sähkökeskuksia teollisuuteen ja sähköurakoitsijoille valmistavassa yrityksessä, jonne YSAO on rakentanut uudenlaisen oppimisympäristön.

2+1 oppimispolkua on toteuttanut siellä yksi opiskelija. Opiskelija oli yrityksen palveluksessa kesäkuusta syylomaan asti ja sitten siirtyy takaisin oppilaitoksen kirjoille. Läpäisyä tehostettiin, koska näin opiskelijan myös koulutusaika lyheni. Yrityksen oli helppo ottaa opiskelija kokeiluun, koska hän oli tuttu jo yritykselle entuudestaan yritysyhteistyön vuoksi.

 

E Avenuen tuotantopäällikön ajatuksia yhteistyöstä:

-           Parhaimmillaan rekrytoinnin apuväline; tulevaisuuden työelämäntähtiä voidaan tarkkailla pitkällä aikavälillä.

-           Myös ns. paperilla heikommin menestyvät pääsevät myös näyttämään osaamistaan ja työllistymään "ohi" perinteisten rekrytoinnin.

-           Nykyaikana kysynnän vaihtelut tapahtuvat entistä nopeammalla aikavälillä, opiskelijoita voidaan palkata nopeasti tuntityöläisiksi kiirehuippujen tasaamiseksi. Sekä yritys että opiskelija hyötyvät. Vuokratyövoiman käyttötarve minimoidaan.

-           Kesätyöntekijöitä saadaan kesätyöntekijöitä ilman "nivelvaihetta", työn tuottavuus/tehokkuus, talon tavat ja säännöt jo tuttuja

-           Yrityksen tunnettavuuden parantaminen alueellisesti

-           Vaihtelua työntekijöiden arkeen, vastuuttamalla työpaikkaohjaajiksi motivaation ja vastuuntunnon nousua.

-           Yksikön (E Avenue, Iisalmi) katse tulevaisuudessa; Työn jatkuvuuden näkymät vahvistuvat työntekijöiden mielissä. Motivaatio nousee.

-           Yksiköllä (E Avenue, Iisalmi) pysyy eloisa ilme, niin sisä- kuin ulkopuolelta tarkasteltuna

 

 

 

 

Kone-ja metalliala,

Sähköala,

Logistiikka- ja autoalat

 

 

Laitehankinnat

1762€

2x tabletti

2 x Gopro-kameroita

 

(kamerat, tabletit) Tarvitaan somen hyödyntämiseksi työpaikkaohjauksessa Laitehankinnat ovat välttämättömiä mobiilioppimisen ja -ohjausprosessin kehittämisessä. Laitteet hankitaan, jotta niitä voidaan hyödyntää myös hankkeen päättymisen jälkeen mobiiliohjauksen ja -oppimisen välineinä.