Opintojakson nimi

Käyttäjälähtöinen muotoilu PAMU

Suoritusvuosi

2.vsk

Alkamis- ja päättymispvm

vaihtelee 1.9.-15.12  välillä

Opintojaksosta vastaava opettaja

Noora Nylander

Muut opettajat

Vierailevat luennoitsijat muotoilun koulutusohjelman yhteisluennoilla

Luennoitsijat

kts. ed

Opetuskieli

suomi (vaihto-opiskelijoita mentoroidaan tarvittaessa englanniksi)

Ryhmät

 

Osallistujia min/max

10-15

Toteutuspaikka

Kannaksenkatu 22, pakkausmuotoilun osasto

Tenttipäivät

Kurssin deadline ja osatehtävien palautuspäivät määritellään joka vuosi muuttuvan aikataulun mukaan ja siitä ilmoitetaan opiskelijoille kurssin alussa.

Tentin uusintapäivät

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

tuntee käyttäjälähtöisen muotoilun periaatteet

ymmärtää soveltavan ergonomian merkityksen muotoilussa

ymmärtää erilaisten tiedonhankintamenetelmien merkityksen käyttäjälähtöisessä muotoilussa

osaa hyödyntää käyttäjälähtöistä tutkimustietoa muotoilussa

tuntee pakkasumuotoiluun liittyvien käytettävyysprojektin taustan ja osaa hyödyntää niitä muotoilijan työssä

Keskeinen sisältö

Luennot, ryhmäkeskustelut, harjoitustehtävä(t) = case-tyyppinen harjoitus liittyen pakkausten käytettävyyteen, käyttäjähavainnointi  tai -haastattelu

Toteutustapa

Millaisilla menetelmillä ja tavoilla osaaminen saavutetaan?

Toteutusaikataulu

Ilmoita päivämäärät tehtävien palautuksille, kritiikeille jne.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen

Opiskelijalle 1 op=40 tuntia työtä. Kuvaa miten opintojakson opintopistemäärä jakautuu opiskelijalle työtunneiksi. Kuinka paljon arvioit koko työmäärästä menevän esim. harjoitustehtävän tekemiseen, lähiopetukseen, itsenäiseen työskentelyyn jne.?

Virtuaaliosuus

Kuinka paljon opintojaksosta toteutetaan virtuaalisesti?

T&K integraatio

 

Arviointi

Arviointiasteikko (kts. opsista)
Osaamisen arviointitasot

Arviointi viimeistään

Opintojaksojen arvioinnit tehdään 30 vuorokauden kuluessa suorittamisajankohdasta laskettuna. Arvioinnit kirjataan Lahden ammattikorkeakoulun opintosuoritusrekisteriin 15 vuorokauden kuluessa kokonaissuorituksen antamisesta (tai opintojaksojen arvioinnin julkistamisesta).

Oppimateriaali