04KVK601/1 KANSAINVÄLINEN TALOUS 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Kansainvälisen kaupan perusteoriat, protektionismin vaikutukset kaupan osapuolille, valuuttamarkkinat ja valuuttakurssipolitiikka, valuuttakurssijärjestelmät.

Edeltävät opinnot

04LII602/6 Yritys ja kansantalous 3 op 

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Lähiopetus, oppimistehtävät, lopputentti.
Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Opiskelumateriaali

Gerber, J. 2005. International Economics. Pearson Education.