04LII603/1 TEKSTIT, TAULUKOT JA ESITYSMATERIAALIT 6 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

SFS-standardin mukaisten asiakirjojen laatiminen tekstinkäsittelyohjelmalla, tyylien käyttö tekstinkäsittelyssä,

laskentamallien laatiminen ja havainnollistaminen taulukkolaskentaohjelmalla, diaesityksen tuottaminen suunnittelumallia käyttäen esitysgrafiikkaohjelmalla.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, harjoitukset, portfolio ja tentti.
Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Opiskelumateriaali

Hyppönen, Annikki. Word 2003 – tekstinkäsittely. Visual-sarja. ISBN 951-846-203-8
Manu, Petri, Pulkkinen, Heljä. Excel 2003 – taulukkolaskenta. Visual-sarja. ISBN 951-846-211-9
Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.