04LIA801/2 ASIAKASSUHTEEN JOHTAMINEN 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Asiakkuuksien hallinnan ja johtamisen peruskäsitteet ja prosessit, asiakaspääoma ja asiakaskannattavuus, asiakasriskit, asiakastieto

Edeltävät opinnot

Toimiva yritys. Työvälineet

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät, tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Hellman,K. & Värilä, S. 2009. Arvokas asiakas. Hämeenlinna: Karisto.

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.