04LIA803/2 JOHDON LASKENTATOIMI 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Valmistusyrityksen laskentatoimi, kalkyylit, kustannuslajit, kustannuspaikat ja suoritelaskenta. Kannattavuuslaskenta,  hinnoittelu, yrityksen toiminnan suunnittelu ja  budjetointi. Erilaisten laskentamallien rakentaminen taulukkolaskentaa hyväksikäyttäen. Havainnollisten  taloushallinnon  raporttien laatiminen, joilla tuotetaan informaatiota yrityksen johdolle.

Edeltävät opinnot

Talouden ohjaus 4 op

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, etätehtävät ja kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Jyrkkiö, E & Riistama, V. 2006. Laskentatoimi päätöksenteon apuna. WSOY.  Neilimo, K & Uusi-Rauva, E. 2005. Johdon laskentatoimi. Oy Edita Ab.
Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.