04TUT602 KVANTITATIIVISET MENETELMÄT JA RAPORTOINTI 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Tilastollinen päätöksenteko ja SPSS: SPSS-ohjelmisto analyysivälineenä.  Havaintomatriisin luominen ja käsittely. Frekvenssijakaumat, tunnusluvut ja graafinen esittäminen. Tilastollisen riippuvuuden tutkiminen. Hypoteesien testaaminen. Monimuuttujamenetelmät.

Edeltävät opinnot

04TUT601/1 Tutkimusprosessi

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, oppimistehtävät, mahdolliset projektityöt ja raportointi.
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Luennot sekä luennoilla erikseen ilmoitettava materiaali.

 

04TUT602/2 TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Tieteellisen tekstin vaatimukset: argumentoinnin periaatteet, tieteellinen tyyli, tutkimustekstin rakenne, kieliasu. Lähdetekniikka: tekstiviitteet, lähdeluettelo, tiedon hankinta ja lähdekritiikki. Abstraktin kirjoittaminen.

Edeltävät opinnot

Suoritustapa ja arviointi

Lähiopetus (luennot, keskustelut, harjoitukset), raportointitehtävä.  
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali