04TUT603 KVALITATIIVISET MENETELMÄT JA RAPORTOINTI 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät: Kvalitatiivinen lähestymistapa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Erilaiset tutkimusasetelmat. Kvalitatiiviseen tutkimusstrategiaan perustuvan tutkimussuunnitelman laatiminen. Tutkimusaineiston tulkinta ja analysointi.

Edeltävät opinnot

04TUT601/1 Tutkimusprosessi

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Luennot ja harjoitustyöt.
Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Opiskelumateriaali

Koskinen,I.,  Alasuutari P.,  Peltonen T., 2005. Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Tampere: Vastapaino.
Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

04TUT602/2 TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Tieteellisen tekstin vaatimukset: argumentoinnin periaatteet, tieteellinen tyyli, tutkimustekstin rakenne, kieliasu. Lähdetekniikka: tekstiviitteet, lähdeluettelo, tiedon hankinta ja lähdekritiikki. Abstraktin kirjoittaminen.

Edeltävät opinnot

Suoritustapa ja arviointi

  1. Lähiopetus (luennot, keskustelut, harjoitukset), raportointitehtävä.  Arviointi asteikolla 1 – 5. TAI
  2. Yhteinen verkkototeutus kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät -opintojakson kanssa. Arviointi asteikolla 1 – 5. 

Opiskelumateriaali