04LIA813/1 KIRJANPIDON ERITYISKYSYMYKSIÄ 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Kirjanpidon erityiskysymykset. Tilinpäätöksen laadinnan periaatteet. Avoimen ja kommandiittiyhtiön oma pääoma ja voitonjako.

Edeltävät opinnot

Kirjanpito ja alv 3 op.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, oppimistehtävät ja kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Tomperi, S. 2012. Käytännön kirjanpito + harjoituskirja. Edita Oyj.

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.