04LIA813/2 ATK-SOVELLUKSET 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Atk-ohjelman hyödyntäminen, sähköinen taloushallinto, viranomaisraportointi

Edeltävät opinnot

Kirjanpito ja alv 3 op ja Kirjanpidon erityiskysymyksiä 3 op.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, oppimistehtävät.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Tomperi, S. 2012. Käytännön kirjanpito + harjoituskirja. Edita Oyj.
Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.