04 LIA817/1 TIETOTEKNIIKKA 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Taulukkolaskennan  tehokas käyttö, tiedon haku, yhdistely ja raportointi tietokantajärjestelmässä, yrityksen muiden informaatiojärjestelmien tuottaman tiedon jalostaminen

Edeltävät opinnot

04LII602/3 Talouden ohjaus 4 op

Suoritustapa ja arviointi

Oppimistehtävät ja niitä edeltävät tietoiskut, tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.