04LIA 812/3 YHTIÖOIKEUDEN KESKEINEN SISÄLTÖ

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Suomen ja EU:n yhteisöoikeuden keskeiset periaatteet, osakeyhtiölaki.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot ja harjoitustehtävät

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.