Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ammatillisesta kehittymisestään

- asettaa tavoitteita omalle oppimiselleen

- arvioida omaa oppimistaan

- hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä

- kuvata omia arvojaan ja asenteitaan suhteessa erilaisiin sosiaalisiin ilmiöihin

- toimia reflektoiden sosiaalialan työssä.

Sisältö

Perehtyminen opintoihin yhdessä ryhmän ja opettajatutorin kanssa, henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT), portfolioprosessin työstäminen koko koulutuksen ajan pienryhmätyöskentelyssä, eri opintojen (ammatilliset opinnot, harjoittelut, hankkeet, vapaasti valittavat ja yhteiset perusopinnot) opintokokemusten ohjaaminen osaksi sosiaalialan ammatillisen kasvun prosessia, refleksiivisyys osana sosionomin ammatillista asiantuntijuutta.

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivinen osallistuminen kaikkiin ryhmätyöskentelyihin, portfolio, yksilö- ja pienryhmäohjaus.

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit:

Ilmoitetaan opintojakson aluksi

Opiskelumateriaali

Mäkinen, P., Raatikainen, E., Rahikka, A. & Saarnio, T. 2009. Ammattina sosionomi. Helsinki: WSOY.

Viinamäki,  L. (toim.) 2010. Sosionomin ammatti ja työ 2010 - 2025. Havaintoja ja päätelmiä sosionomien (AMK & ylempi AMK) profiilista Suomen hyvinvointiasiantuntijajärjestelmässä. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 3/2010.