Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- tunnistaa sosiaalipedagogisen ajattelun lähtökohtia ja jäsentää sosiaalipedagogista ammatillisuutta

- erotella sosiaalialan arvoja ja ammattieettisiä periaatteita

- reflektoida asiakastyötä yksin ja yhdessä muiden kanssa

- soveltaa tavoitteellista asiakastyö prosessia ja projektimaista työtapaa yksilö- ja ryhmätasolla.