Osaamistavoitteet

Opiskelija

- tuntee ryhmän käytön mahdollisuudet ja haasteet sosiaalialan työmenetelmänä

- havainnoi, tunnistaa ja analysoi ryhmäilmiöitä ja vaikuttaa niihin vastuullisesti sekä ryhmän jäsenen että ryhmän ohjaajan näkökulmasta

- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellisen ryhmän ohjauksen sekä soveltaa erilaisia osallistavia menetelmiä

- ymmärtää palautteen annon merkityksen ja kehittyy palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa

- tuntee ryhmäilmiön ja ryhmänohjauksen keskeiset lähestymistavat.

Sisältö

Ryhmän merkitys sosiaalialan asiakastyössä, ryhmäprosessi ja ryhmädynamiikka, ryhmänohjauksen periaatteet ja keinot, toiminnalliset ja osallistavat menetelmät, ohjaajana kehittyminen, palautetaidot, ryhmän ohjauksen etiikka.   

Suoritustapa ja arviointi

Aktivoivat luennot ja harjoitukset, ohjattu toiminnallinen ryhmän ohjaus, oppimispäiväkirja.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit:

 5

- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellisen ryhmän ohjauksen sekä soveltaa erilaisia osallistavia menetelmiä

- havainnoi, tunnistaa ja analysoi ryhmäilmiöitä ja vaikuttaa niihin vastuullisesti sekä ryhmän jäsenen että ryhmän ohjaajan näkökulmasta

- analysoi ryhmänohjauksen keskeisten lähestymistapojen soveltuvuutta  eri toimintaympäristöissä

- antaa ja ottaa vastaan palautetta rakentavasti

3

- tuntee ryhmän käytön mahdollisuudet ja haasteet sosiaalialan työmenetelmänä

- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida jossain määrin tavoitteellista  ryhmänohjausta ja pyrkii soveltamaan  joitakin osallistavia menetelmiä

- havainnoi ja tunnistaa ryhmäilmiöitä ja pyrkii  vaikuttamaan  niihin vastuullisesti sekä ryhmän jäsenen että ryhmän ohjaajan näkökulmasta

- nimeää ja kuvaa ryhmänohjauksen keskeisiä lähestymistapoja

- ymmärtää palautteen annon ja vastaanottamisen merkityksen

1

- antaa esimerkkejä ryhmän käytöstä sosiaalialalla

- osaa suunnitella ja toteuttaa ryhmälle toimintaa käyttäen osallistavia menetelmiä satunnaisesti

- kuvaa ryhmäilmiöitä  sekä ryhmän jäsenen että ryhmän ohjaajan näkökulmasta

- nimeää joitakin ryhmänohjauksen lähestymistapoja

- on tietoinen  palautteen  annon ja vastaanottamisen  tarpeellisuudesta

Opiskelumateriaali

Kopakkala, A. 2005. Porukka, jengi ja tiimi: ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Helsinki: Edita. 

Heikkinen, A., Levamo, P., Parviainen, M. & Savolainen,  A. 2007. Näe minut – kuule minua. Kokemuksia ryhmistä. SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 11.