Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa lihasten rakenteen ja toiminnan

- osaa arvioida ja mitata lihaskuntoa sekä tulkita ja hyödyntää tuloksia yksilöllisen liikuntasuunnitelman laadinnassa

- ymmärtää lihaskuntoharjoittelun perusperiaatteet ja fysiologiset vaikutukset elimistön toimintaan

- ymmärtää lihaskuntoharjoittelun ja fyysisen inaktiivisuuden vaikutukset hermolihasjärjestelmään

- ymmärtää fysioterapian kannalta keskeiset fysiikan ja biomekaniikan käsitteet, joihin perustuen opiskelija osaa

arvioida asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön kuormittumisen harjoittelun aikana

- ymmärtää koordinaation merkityksen liikuntaharjoittelun osana.
Sisältö

Lihasten rakenne ja toiminta, motorinen yksikkö, lihaskunnon arviointimenetelmät, lihaskuntoharjoittelun

perusperiaatteet, voiman momentti, asiakaslähtöisyys liikuntasuunnitelman laadinnassa.

Edeltävät opinnot

Liikunta terveyden ylläpitäjänä, Toimintakyvyn orientoiva arviointi, Toimintakyvyn tukeminen

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivisuus sekä verkko-opiskelussa että käytännön tunneilla, oppimistehtävät, tentti. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

-        osaa soveltaa yksilöllisesti terveysliikuntasuosituksia ja palautumista tukevia menetelmiä

-        osaa käyttää yksilöllisesti ja monipuolisesti motorista oppimista tukevia menetelmiä

-        osaa analysoida ja kehittää yksilön ja ryhmänohjaustaitojaan saadun palautteen ja itsereflektion avulla

Taso 3 Opiskelija

-        osaa soveltaa eri-ikäisten terveysliikuntasuosituksia ja osaa hyödyntää palautumista tukevia menetelmiä

-        osaa käyttää motorista oppimista tukevia menetelmiä

-        osaa hyödyntää monipuolisesti yksilön ja ryhmän ohjaamisen perusperiaatteita

Taso 1 Opiskelija

-        osaa määritellä eri-ikäisten terveysliikuntasuositukset ja osaa erotella palautumista tukevia menetelmiä

-        osaa määritellä miten ihminen oppii motorisia taitoja

-        osaa yksilön ja ryhmän ohjaamisen perusteet

 

Opiskelumateriaali

Bjålie, J. ym. 2007. Ihminen: fysiologia ja anatomia. Porvoo: WSOY.

Keskinen, K., Häkkinen, K. & Kallinen, M. (toim.) 2007. Kuntotestauksen käsikirja. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu 161. 2. uudistettu painos. Tampere: Tammer-Paino Oy.

Mero, A., Nummela, A., Keskinen, K. & Häkkinen, K. (toim.) 2007. Urheiluvalmennus. 2. painos. Jyväskylä: VK-kustannus.

McArdle, W.D., Katch, F.I. & Katch, V.L. Exercise physiology: energy, nutrition and human performance. Baltimore:

Lippincott Williams & Wilkins.

Thompson, W.R., Gordon, N.F. & Pescatello, L.S. (toim.) 2009. ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and

Prescription. 8. painos. Lippincott Williams & Wilkins.

Sandström, M. &  Ahonen, J. 2011. Liikkuva ihminen - aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. Jyväskylä;VK-Kustannus Oy.

Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.