aineiston käsittely (litterointi, koodaus)

laadullisen analyysin perusteet (sisällönanalyysi)

tilastollisen analyysin perusteet (SPSS)

tulosten tulkinta ja johtopäätökset

tutkimuksen luotettavuus

Suoritustapa ja arviointi

aktivoiva opetus

verkko-opiskelu

tehtävät

harjoitukset

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit:

Opiskelumateriaali

Ajankohtaiset artikkelit ja tutkimukset

Eskola, J. & Suoranta, J. 2001. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino.

Heikkilä, A., Jokinen,P. & Nurmela, T. 2008. Tutkiva kehittäminen. WSOY.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2008. Tutki ja kirjoita. Tammi.

Kananen J.(2008) Kvali. Kvalitatiivisen tutkimuksen teoria ja käytänteet. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 93. 

Kananen J.(2008)Kvantti. Kvantitatiivinen tutkimus alusta loppuun. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 89.

Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, P. 2009. Tutkimus hoitotieteessä. WSOY.

Metsämuuronen J. (2003)Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. International Methelp Ky.

Menetelmäopetuksen tietovaranto http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/ Tampereen yliopisto.

Metsämuuronen, J. 2002. Mittarin rakentaminen ja testiteorian perusteet. Metodologia –

sarja 6. Helsinki: Methelp

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2002. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi.

Uusitalo H.(1995)Tiede, tutkimus ja tutkielma.Johdatus tutkielman maailmaan. WSOY.

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Tammi.

Vilkka, H. 2007. Tutki ja mittaa - Määrällisen tutkimuksen perusteet. Tammi.