Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- selittää johtamista koskevia teorioita, johtajuuden merkitystä ja lainalaisuuksia

- esitellä erilaisten organisaatioiden johtamiseen liittyviä kysymyksiä

- eritellä johtamista muuttuvassa toimintaympäristössä

Sisältö

Organisaation toiminta ja johtaminen, keskeiset johtamisteoriat ja niiden kehitys, johtajuus, johtamistyylit ja niiden ihmiskäsitys, organisaatiokulttuuri ja johtaminen, johtamisen tulevaisuuden haasteet.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen luento-opetukseen ja seminaareihin sekä kirjallisuuden suorittaminen. 

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Rissanen, S. & Lammintakanen, J. (toim.) 2011. Sosiaali- ja terveysjohtaminen. Helsinki: WSOYpro Oy.

Virtanen, P. & Stenvall, J. 2010. Julkinen johtaminen. Helsinki: Tietosanoma.

Muu erikseen ilmoitettava materiaali.