AMMATTIOPINNOT

04LOG030 Yhteiskuntavastuu toimitusketjun johtamisessa 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija