04YLTH003 TALOUSHALLINTO 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

Sisältö

Laskentatoimen tehtävät, kirjanpitovelvollisuus yritystoiminnassa ja arvonlisäveron määräytyminen tuloslaskelman ja taseen sisältö, yrityksen kassavirran muodostuminen ja  taloudellisten tunnuslukujen arviointi.

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.
2. Etäopetus: Yritysportfoliotehtävä.
Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Tomperi, S. Käytännön kirjanpito ja harjoituskirja. Uusin painos. Edita.

Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.